اخبار اخبار

«بازگشت

نخستين کنفرانس زمين شناسي خليج فارس

انجمن زمين شناسي ايران برگزار ميکند: نخستين کنفرانس زمين شناسي خليج فارس، 1 تا 3 اسفند ماه 1391 ، بندرعباس

خليج فارس افزون بر مايه مباهات ملي براي ايران، سرمايه اي عظيم و ابدي براي کشور عزيزمان ايران است که فرايندهاي زمين شناختي در طي ميليونها سال در بوجود آمدن جايگاه استراتژيک و ژئوپلتيک آن، وتشکيل ذخاير عظيم نفتي و زيستي همچون ريفهاي مرجاني و زيستگاههاي دريايي و ساحلي، محيطهاي ساحلي بي نظير و ... ، نقش اساسي و تعيين کننده داشته اند و آينده خليج فارس نيز در گرو همين فرايندهاي زمين شناختي است. از اين رو، انجمن زمين شناسي ايران در نظر دارد نخستين کنفرانس زمين شناسي خليج فارس را در 1 تا 3 اسفند ماه 1391 در بندرعباس برگزار نمايد.  بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده روزهاي 1 و 2 اسفند به ارائه مقاله ها تخصيص يافته و در روز 3 اسفند ماه برنامه بازديدهاي صحرايي در نظر گرفته شده است. در ضمن درحاشيه کنفرانس، نمايشگاه تخصصي نيز داير خواهد بود.

با توجه به اهميت و نقش اين کنفرانس در معرفي هر چه بهتر خليج هميشگي فارس، جايگاه و اهميت آن از ديدگاه زمين شناسي و علوم و فنون مرتبط، براي برگزاري هر چه بهتر کنفرانس از کليه دست اندرکاران، دانش پژوهان و دانشجويان محترم دعوت به عمل مي آيد.

موضوعات در نظر گرفته شده براي کنفرانس( با محوريت خليج فارس و جزاير) شامل موارد زير است:

 ·       زمين شناسي زاگرس

 ·        زمين شناسي دريايي

 ·        زمين شناسي نفت ، اکتشاف و بهره برداري از مخازن نفت و گاز

 ·        زمين شناسي مهندسي سواحل و فلات قاره

·        زمين شناسي کواترنر

 ·        تاريخچه خليج فارس

 ·        محيط زيست ساحلي و دريايي

 ·        زمين ساخت و زمين شناسي ساختاري

 ·        ديرينه جغرافيا و ديرينه بوم شناسي

 ·        ذخاير معدني و زيستي خليج فارس

 ·        زمين شناسي زيست محيطي، آلودگي و تغييرات اقليمي

 ·        گنبدهاي نمکي

 ·        رسوب شناسي و سنگهاي رسوبي

 ·        آبشناسي

 ·        ژئوشيمي و پترولوژي و زمين شناسي اقتصادي

·        ژئوفيزيک

قبلی
نظر
لینک مطلب :