کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
اودی‍س‍ه‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌، ۱۳۲۴- ۱۳۲۷ ق‌ -- .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
زن‍ان‌ ش‍اع‍ر -- ای‍ران‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌. ع‍ه‍د ج‍دی‍د- م‍ق‍دم‍ه‌
 
پدیدآور:
ج‍م‍ال‍زاده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۲۷۰-
داس‍ت‍ای‍وس‍ک‍ی‌، ف‍ئ‍ودور م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍ووی‍چ‌، ۱۸۲۱- ۱۸۸۱
س‍روان‍ت‍س‌، م‍ی‍گ‍ل‌ د، ۱۵۴۷- ۱۶۱۶
ش‍ب‍ل‍ی‌ ن‍ع‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۱۲۷۴- ۱۳۳۲ ق‌
ص‍ف‍ائ‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۲۹۲-
ف‍اس‍ت‌، ه‍وارد م‍ل‍وی‍ن‌، ۱۹۱۴-
م‍ش‍ی‍ر س‍ل‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ه‍س‍ه‌، ه‍رم‍ان‌، ۱۸۷۷- ۱۹۶۲
ه‍وم‍ر، ق‍رن‌ ۹ ی‍ا۸ ق‌ .م‌
ول‍ف‌، ک‍ری‌
پ‍ی‍ت‍ون‌، آل‍ن‌، ۱۹۰۳- ۱۹۸۸
چ‍خ‍وف‌،آن‍ت‍ون‌ پ‍اول‍ووی‍چ‌ ،۱۹۰۴-۱۸۶۰
چ‍وب‍ک‌، ص‍ادق‌، ۱۲۹۵- ۱۳۷۷
گ‍ورک‍ی‌ ،م‍اک‍س‍ی‍م‌،۱۹۳۶-۱۸۶۸،م‍س‍ت‍ع‍ار
گ‍ورک‍ی‌، م‍اک‍س‍ی‍م‌، ۱۸۶۸- ۱۹۳۶ ، م‍س‍ت‍ع‍ار
گ‍ورک‍ی‌،م‍اک‍س‍ی‍م‌،۱۹۳۶-۱۸۶۸.م‍س‍ت‍ع‍ار
 
ناشر:
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ال‍ب‍رز
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ب‍ن‍گ‍اه‌ت‍رج‍م‍ه‌ون‍ش‍رک‍ت‍اب‌
ج‍اوی‍دان‌
خ‍وارزم‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ت‍ب‌ ای‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‌
م‍ع‍رف‍ت‌
ن‍ی‍ل‌
ن‍ی‍م‍ا
پ‍ی‍ام‌
چ‍ک‍ی‍ده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
روز اول قبر
چوبک ، صادق ، ۱۲۹۵- ۱۳۷۷ ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭PI‬,‭۸۰۱۲‬,‭و۲۳ر۹‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خیمه شب بازی
چوبک ، صادق ، ۱۲۹۵- ۱۳۷۷ ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭RPI،ن‌‬,‭۸۰۱۲‬,‭و۲۳‌خ۹‬,‭۱۳۴۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تنگسیر
چوبک ، صادق ، ۱۲۹۵- ۱۳۷۷ ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭RPI،ن‌‬,‭۸۰۱۲‬,‭و۲۳‌ت۹‬,‭۱۳۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سنگ صبور
چوبک ، صادق ، ۱۲۹۵- ۱۳۷۷ ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭RPI،ن‌‬,‭۸۰۱۲‬,‭و۲۳‌س۹‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آسمان و ریسمان
جمالزاده ، محمدعلی ، ۱۲۷۰- ؛  تهران معرفت   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۰۷‬,‭آ۵‬,‭۱۳۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
انتری که لوطیش مرده بود
چوبک ، صادق ، ۱۲۹۵- ۱۳۷۷ ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭RPI،ن‌‬,‭۸۰۱۲‬,‭و۲۳‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رهبران مشروطه :مشتمل بر ۲۴ بیوگرافی و شرح جالب و شگفت انگیز کلیه حوادث و وقایع نهضت مشروطه ایران
صفائی ، ابراهیم ، ۱۲۹۲- ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۴۰‬,‭‌ص۷ر۹‬,‭۱۳۴۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شعر العجم ، یا، تاریخ شعرا و ادبیات ایران
شبلی نعمانی ، محمد، ۱۱۲۷۴- ۱۳۳۲ ق ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۳۵
شماره راهنما: ‭RPI،ن‌‬,‭۳۵۴۳‬,‭‌ش۲‌ش۷‬,‭۱۳۳۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برادران کارامازوف
داستایوسکی ، فئودور میخائیلوویچ ، ۱۸۲۱- ۱۸۸۱ ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭GP،ن‌‬,‭۳۳۶۰‬,‭‌ب۴‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زنان سخنور :از یکهزار سال پیش تا امروز که به زبان پارسی سخن گفته اند
مشیر سلیمی ، علی اکبر ؛  [تهران ] شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران   ، ۱۳۳۵
شماره راهنما: ‭RPI،ن‌‬,‭۴۰۳۹‬,‭ز۹‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دن کیشوت
سروانتس ، میگل د، ۱۵۴۷- ۱۶۱۶ ؛  تهران نیل   ، [۱۳۴۹]
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌س۴د۹‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درباره مفهوم انجیلها
ولف ، کری ؛  [تهران ] فرهنگ   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭BS‬,‭۲۳۳۰‬,‭و۸د۴‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اسپارتاکوس
فاست ، هوارد ملوین ، ۱۹۱۴- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭SP،ن‌‬,‭۳۵۲۹‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گرگ بیابان
هسه ، هرمان ، ۱۸۷۷- ۱۹۶۲ ؛  تهران بنگاه ترجمه ونشرکتاب   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭ZP،ن‌‬,‭۳‬,‭‍ه۵‌گ۴‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اودیسه
هومر، قرن ۹ یا۸ ق .م ؛  تهران بنگاه ترجمه ونشرکتاب   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭PA‬,‭۴۰۳۲‬,‭آ۴‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بنال وطن
پیتون ، آلن ، ۱۹۰۳- ۱۹۸۸ ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌پ۹۶‌م۸‬,‭۱۳۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ولگردان
گورکی ،ماکسیم ،۱۹۳۶-۱۸۶۸.مستعار ؛  تهران البرز   ، [۱۳۵۶]
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۴۲۷‬,‭و۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نخستین عشق من
گورکی ، ماکسیم ، ۱۸۶۸- ۱۹۳۶ ، مستعار ؛  تهران نیما   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭ZP،ن‌‬,‭۳‬,‭‌گ۸۵‌ن۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آدم بیکاره ( زندگی یک پلیس سیاسی )
گورکی ،ماکسیم ،۱۹۳۶-۱۸۶۸،مستعار ؛  تهران چکیده   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭ZP،ن‌‬,‭۳‬,‭‌گ۸۵آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
برجستگان قوم
چخوف ،آنتون پاولوویچ ،۱۹۰۴-۱۸۶۰ ؛  تهران پیام   ، [۱۳۵۶]
شماره راهنما: ‭ZP،ن‌‬,‭۳‬,‭‌چ۳‌ب۴‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9