قوانين و ساعات کتابخانه قوانين و ساعات کتابخانه

ساعات کار کتابخانه به شرح زير مي باشد:

از شنبه تا چهارشنبه صبح از ساعت 8 الي 12 و بعد از ظهر از ساعت 1:5 الي 5:45

پنجشنبه از ساعت 8:30 الي 11:45