معرفي کتابخانه مرکزي واحد تهران معرفي کتابخانه مرکزي واحد تهران

دانشکده ادبيات و علوم انساني در پي تفکيک دانش­سراي عالي به سه دانشکده در سال 1353؛ با گروه­هاي آموزشي زبان و ادبيات فارسي، زبان­هاي خارجي، تاريخ، جغرافيا و علوم اجتماعي به طورمستقل فعاليت خود را آغاز کرد .

در حال حاضـر دانـشکده ادبيـات از حـوزه ريـاست دانشکده « معـاونت آموزشي » و « معاونت پژوهشي »، کتابخانه تخصصي؛ واحد کامپيوتر، 8 گروه آموزشي با رشته - گرايش­هاي مختلف و 1392 دانشجوي کارشناسي172 دانشجوي کارشناسي ارشد، 35 دانشجوي دکتري و 88 عضوهيات علمي؛ تجربه نيم قرن سابقه آموزشي خود را پشت­سر مي­ نهد .

در راستـاي تحقق اهداف توسعه عرصه آموزشي - پژوهشي در قالب طراحي برنامه پنج­ساله ( 80-85 ) شامل : جذب و استخدام اعضاي هيات علمي؛ مطابق پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف و اهتمام اعضاي هيات علمي در ارتقاء مرتبه؛ استفاده از فرصت مطالعاتي و سفرهاي کوتاه­مدت جهت آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي ساير کشورها؛ تدوين و نگارش مقالات متعدد علمي - پژوهشي و کتب تخصصي؛ به شرح ذيل اقداماتي صورت گرفته است.

 

استخدام اعضاي هيات علمي : 5

 تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي : 4

تبديل وضعيت از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي : 16

 انتقال عضو هيات علمي به دانشکده : 2

 ارتقاء مرتبه از مربي به استادياري : 11

ارتقاء مرتبه از استادياري به دانشياري : 5

 تعداد سفرهاي علمي کوتاه­مدت(شرکت درسمينارهاي خارجي؛ دوره­هاي بازآموزي): 65

تعداد سفرهاي علمي بلندمدت ( فرصت مطالعاتي، تدريس در دانشگاه­هاي خارج از کشور ) : 10

 8 : ISI تعداد مقالات چاپ شده 

تعداد مقالات علمي - پژوهشي : 177

تعداد کتاب­هاي چاپ شده :