معرفي کتابخانه دانشکده تربيت بدني معرفي کتابخانه دانشکده تربيت بدني

دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي در سال 1351 تاسيس شده است . کادر هيات علمي دانشکده 34 نفر شامل 2 دانشيار، 10 استاديار ، 28 مربي آموزشيار است . اين دانشکده علاوه بر برخورداري از کتابخانه و آزمايشگاه تخصصي استاديوم شهيد کشوري ، داراي زمين چمن و سالن دو و ميداني و استخر شنا در مجتمع دانشگاهي کرج است.


سطوح تحصيلي:

کارشناسي:

تربيت بدني و علوم ورزشي

کارشناسي ارشد :

تربيت بدني و علوم ورزشي (گرايشهاي: مديريت ورزشي، فيزيولوژي ورزشي ، رفتار حرکتي، حرکات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي، بيومکانيک ورزشي)

دکتري :

تربيت بدني (گرايشهاي: فيزيولوژي ورزشي، مديريت و رشد و يادگيري حرکتي


امکانات آزمايشگاهي:

با توجه به درسي که در دانشکده تربيت بدني عرضه مي شود اين دانشکده آزمايشگاه تخصصي براي تست هاي ورزشي، زمين چمن و سالن دو و ميداني و استخر شنا در مجتمع دانشگاهي کرج فراهم نموده است.

امکانات آموزشي و پژوهشي:


دانشکده تربيت بدني با توجه به گرايش هاي متعدد در مقطع کارشناسي ارشد و دکتري از کتابخانه مجهزي برخوردار است که توانسته در زمينه آموزش گرايش هاي مديريت ورزش ، فيزيولوژيِ ورزش، رفتار حرکتي، حرکات اصلاحي و آسيب شناسي ورزش و بيومکانيک ورزش را پشتيباني کند.