معرفي کتابخانه دانشکده روانشناسي معرفي کتابخانه دانشکده روانشناسي


کتابخانه تخصصي دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي در سال 1381 در پرديس تهران تاسيس شد.در سال 1383 همزمان با تافتتاح دانشکده در پرديس کرج، کتابخانه دانشکده راه اندازي شد و سرانجام در سال 1386 هسته کتابخانه دانشکده واحد تهران عملا به پرديس کرج انتقال يافت و در اين مجموعه ادغام شد. ساختمان کتابخانه در طبقه اول به مساحت 150متر واقع شده است.