معرفي کتابخانه دانشکده رياضيات معرفي کتابخانه دانشکده رياضيات


در سال 1377 دانشکده علوم رياضي و مهندسي کامپيوتر با سه رشته رياضي محض، رياضي کاربردي و مهندسي کامپيوتر (نرم افزار) تأسيس شد و آقاي دکتر اسمعيل بابليان، توسط جناب آقاي دکتر عليرضا مدقالچي، رئيس دانشگاه در آن زمان، به سمت رياست اين دانشکده منصوب شدند. در ابتدا اعضاي هيأت علمي دانشکده متشکل بودند از: 7 استاد، 6 دانشيار، 8 استاديار و 8 مربي در گروه رياضي و همچنين 5 استاديار و 2 مربي در گروه مهندسي کامپيوتر. در سال 1385 گروه علوم کامپيوتر در اين دانشکده تأسيس شد و گروه مهندسي کامپيوتر (نرم افزار) به دانشکده ي تازه تأسيس فني و مهندسي انتقال يافت. در سال 1386 نام دانشکده به دانشکده علوم رياضي وکامپيوتر تغيير يافت. در حال حاضر دانشکده علوم رياضي و کامپيوتر داراي 24 عضو هيأت علمي مي باشد.